ZWAANTSJE M, FRIESIAN, 1999

 

 

ZWAANTSJE
1999
FRIESIAN

ANTON*
blk 1.60m 1992
FRIESIAN

OEGE*
blk 1.61m 1977
FRIESIAN

WESSEL*
blk 1.64m 1968
FRIESIAN

 

JARICH
blk 1962

TETMAN*

blk 1956

STIENKE

 

MARY
blk 1964

RITSKE

 

blk 1955

TJITS

blk 1956

WIESKE
blk 1968
FRIESIAN

HINDRIK
blk 1961

NANNE

blk 1953

TINA

blk 1956

JANSIE
blk 1962

AGE

 

blk 15.1 1942

LYS

1951

IDUNA
blk 1985
FRIESIAN

TJIMME*
blk 1.60m 1979
FRIESIAN

JOCHEM*
blk 1.64m 1974

 

MARK*

blk 1.62m 1964

OTTSJE

blk 1965

TJIMKJE
blk 1967

FREARK

blk 1960

CAROLINA

blk 1959

PENNI
blk 1977
FRIESIAN

EWOUD*
blk 1.59m 1972

ULRIG

blk 1956

PRONKJUWIEL

blk 1965

NAMKE
blk 1964

NUTTERT

blk 1953

NAMK

blk 1953

TSJITSKE O
1990
FRIESIAN

PEKE*
blk 1.59m 1977
FRIESIAN

BJINSE*
blk 1.60m 1970
FRIESIAN

GERKE
blk 1961

AGE

 

blk 15.1 1942

EEREPRIJS

blk 1945

PINKSTERBLOM
blk 1965

RITSKE

 

blk 1955

DIENA

blk 1959

STYNKE
blk 1955
FRIESIAN

BOUKE
blk 1943

OBSCURANT

blk 1934

LIENTJE

blk 1931

KNELSKE
blk 1950

NAMMELE

blk 1933

DEDTSJE

blk 1944

HELEENA
1984
FRIESIAN

TAMME*
blk 1.58m 1979
FRIESIAN

JOCHEM*
blk 1.64m 1974

 

MARK*

blk 1.62m 1964

OTTSJE

blk 1965

LAWINE
blk 1975

DAGHO*

blk 1.65m 1971

BERKE

blk 1970

LAMCKJE
1975
FRIESIAN

WESSEL*
blk 1.64m 1968

 

JARICH

blk 1962

MARY

blk 1964

LUTSJE
~1965

Edit

 

Edit